bing
Toni García : Catalan
Toni García
Catalan
Sessions: 0
 Not Rated
    
£17.04 / €19.59 / $23.09
Trial: 90% Off
Loyalty Discounts
  Hello, my name is Toni García and I'm 27 years old and currently living in Spain. I am a native Spanish speaker and teach Catalan, English, Spanish. I have been an online Catalan teacher with Verbalplanet since July 2020. I can speak the following languages fluently: Spanish, Catalan, English. I am currently offering a discounted initial trial lesson at 90% off my normal lesson price for new students. 
About me - English

Hello! My name is Toni and I am a language teacher and a translator from Reus, Spain. I can speak three languages fluently: my native languages (Catalan and Spanish) and English. I earned my English Degree from Universitat Rovira i Virgili in 2016, and since then I have been working as a teacher and translator. Later, in 2019, I got my Master’s in Translation.

At the moment, I am working as an English teacher in a private language school, and I also offer private Catalan and Spanish lessons, both face-to-face and online.

I am passionate about languages, and I love teaching. Nothing makes me happier than seeing my students improve their language skills with my help.

Qualifications & Experience

2011 – 2016:

English Degree, Universitat Rovira i Virgili

2018 – 2019:

Master’s Degree in Professional Translation, Universitat Rovira i Virgili

2015 – present day:

private Spanish, Catalan and English lessons

2016:

Acadèmia A+ (Reus). English teacher for groups of children, teenagers, and adults

2016 – present day:

Evergreen Idiomes (Reus). English teacher for groups of children, teenagers, and adults

2016 – present day:

freelance translator

Teaching Approach

I believe that the best way to learn a language is to use it. That is why my lessons mainly focus on a communicative approach: I encourage my students to incorporate the grammar and vocabulary that they learn in each lesson into their speech.

Furthermore, I adapt my classes to my students, whether they want to focus on speaking and pronunciation, learning grammar, or preparing for a Cambridge English Exam, I will personalise and customise my teaching approach to fit my students’ needs.

Back to the top
About me - Catalan

Hola! Em dic Toni i soc un professor d’idiomes i traductor de Reus, Espanya. Parlo tres idiomes: les meves dues llengües natives (el català i el castellà) i l’anglès. Vaig acabar el meu Grau d’anglès a la Universitat Rovira i Virgili el 2016, i des d’aleshores m’he dedicat a l’ensenyament i la traducció. Més tard, el 2019, vaig obtenir un Màster en traducció.

Actualment imparteixo classes d’anglès a una acadèmia privada, i també ofereixo classes de català i castellà, tant presencials com online.

Em fascinen els idiomes i m’encanta ensenyar. No hi ha res que em faci més feliç que veure com les habilitats lingüístiques dels meus alumnes milloren amb el meu ajut.

Qualifications & Experience

2011 – 2016:

Grau en anglès, Universitat Rovira i Virgili

2018 – 2019:

Màster en traducció professional, Universitat Rovira i Virgili

2015 – actualitat:

classes privades de català, castellà i anglès

2016:

Acadèmia A+ (Reus). Professor d’anglès a grups de nens, adolescents i adults

2016 – actualitat:

Evergreen Idiomes (Reus). Professor d’anglès a grups de nens, adolescents i adults

2016 – actualitat:

traductor freelance

Teaching Approach

Crec que la millor manera d’aprendre un idioma és usar-lo. Per això les meves llissons se centren a un enfocament comunicatiu: animo els meus estudiants a incorporar al seu discurs la gramàtica i vocabulari que aprenen a cada llissó.

A més, adapto les meves classes a cada alumne: tant si volen centrar-se en l’expressió oral i la pronúncia, en l’estudi de la gramàtica o en la preparació d’un examen d’anglès de Cambridge, personalitzo i adapto el meu enfocament a les necessitats dels meus alumnes.

Back to the top
About me - Spanish

¡Hola! Me llamo Toni y soy un profesor de idiomas y traductor de Reus, España. Hablo tres idiomas: mis dos lenguas nativas (catalán y castellano) e inglés. Terminé mi Grado en inglés en la Universitat Rovira i Virgili en 2016, y desde entonces me he dedicado a la enseñanza y a la traducción. Más tarde, en 2019, obtuve un Máster en traducción.

Actualmente doy clases de inglés en una academia privada, y también ofrezco clases de catalán y castellano, tanto presenciales como online.

Me fascinan los idiomas y me encanta enseñar. No hay nada que me haga más feliz que ver cómo las habilidades lingüísticas de mis alumnos mejoran con mi ayuda.

Qualifications & Experience

2011 – 2016:

Grado en inglés, Universitat Rovira i Virgili

2018 – 2019:

Máster en traducción profesional, Universitat Rovira i Virgili

2015 – actualidad:

clases privadas de catalán, castellano e inglés

2016:

Acadèmia A+ (Reus). Profesor de inglés a grupos de niños, adolescentes y adultos

2016 – actualidad:

Evergreen Idiomes (Reus). Profesor de inglés a grupos de niños, adolescentes y adultos

2016 – actualidad:

traductor freelance

Teaching Approach

Creo que la mejor manera de aprender un idioma es usarlo. Por eso mis lecciones se centran en un enfoque comunicativo: animo a mis estudiantes a incorporar a su discurso la gramática y vocabulario que aprenden en cada lección.

Además, adapto mis clases a cada alumno: tanto si quieren centrarse en la expresión oral y la pronunciación, en el estudio de la gramática o en la preparación de un examen de inglés de Cambridge, personalizo y adapto mi enfoque a las necesidades de mis alumnos.

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com