bing

Stan Peeters : Dutch

Stan Peeters
Subject : Dutch Native
Uruguay
(5) Lessons
   Unrated    
( / ) Total Reviews
Last class : 8+ days
8+ days
Offline
45 Min : $21.81 / £17.04 / €19.59
Trial: FREE
Hello, my name is Stan Peeters and I'm 37 years old and currently living in Uruguay. I am a native Dutch speaker and teach Dutch, English, French, German, Spanish. I have been an online Dutch teacher with Verbalplanet.com since April 2019. I can speak the following languages fluently: Dutch, English, French, German, Spanish. I am currently offering a free initial trial lesson for new students.

Detailed Profile in English

About me

***LESSONS ARE 1 HOUR, NOT 45 MINUTES, AT THE SAME PRICE***

Born in Belgium, I grew up speaking several languages: Dutch, French and English. I later studied German and Spanish at university.

I like speaking languages and will always speak to someone in their native language if I know it. Learning languages is a lifelong activity. You're never completely done with it, there is always something new to discover and that's what I like about it.

I'm a very creative person and teaching is my way of applying that creativity. I spend a lot of time preparing classes and getting the whole structure and build-up right. It gives me great pleasure to see students learn and improve.

Qualifications & Experience

I'm a certified English teacher holding a TEFL degree. I also hold a Master in Applied Linguistics and Multilingual Communication, with a major in German and minor in Spanish.

In addition, I am a fluent speaker of French.

I have lived, studied and worked in Austria, Ireland and Uruguay.

Started teaching languages in 2016. Taught private classes, in-company classes and also gave online lessons to primary school children in Uruguay.

Teaching Approach

My classes focus a lot on practice and I continuously prompt the student to use the vocabulary and grammar that have just been taught. Because there is so much practice in class already, you don't need to do much homework. Just revising the previous class is enough. I encourage my students to practice the language in their own way and at their own pace in their free time any way they want. In my experience this works much better than giving them a task that they didn't choose to do.

During the classes I let the student think a lot for themselves when presenting new material. This way they remember the language a lot better, as they weren't just told what it is but actually discovered it themselves. In my opinion, a teacher should be a facilitator for learning, and not simply an instructor.

All my students really like this method and learn faster because of it.

Detailed Profile in Dutch

About me

*** DE LESSEN ZIJN 1 UUR LANG - NIET 45 MINUTEN - AAN DEZELFDE PRIJS***

Ik ben geboren in België en ben opgegroeid met verschillende talen: Nederlands, Frans en Engels. Later heb ik Duits en Spaans gestudeerd aan de universiteit.

Ik hou ervan verschillende talen te spreken en probeer altijd om met mensen in hun moedertaal te spreken als ik die machtig ben. Talen leren is een levenslange activiteit. Je bent er nooit helemaal klaar mee, er valt altijd wel iets iets nieuws te ontdekken en daar hou ik van.

Ik ben een heel creatieve persoon en lesgeven is mijn manier om die creativiteit te uiten. Ik spendeer veel tijd aan het voorbereiden van lessen en het vinden van de juiste structuur en opbouw. Het doet me veel plezier om mijn studenten te zien leren en beter worden.

Qualifications & Experience

Ik ben een erkend leraar Engels met TEFL-diploma. Ik heb ook een Master in Toegepaste Taalkunde en Meertalige Communicatie, met specialisatie in Duits en Spaans.

Ook spreek ik vlot Frans.

Ik heb gewoond, gestudeerd en gewerkt in Oostenrijk, Ierland en Uruguay.

Ik geef les sinds 2016. Ik heb zowel privélessen gegeven als bedrijfslessen en ook online-lessen voor kinderen uit het lager onderwijs in Uruguay.

Teaching Approach

Mijn lessen focussen vooral op de praktijk en ik zet de student voortdurend aan om de recent geleerde woordenschat en grammatica meteen te gebruiken. Omdat er al zoveel praktijk is tijdens de lessen, moet er niet veel huiswerk worden gemaakt. De laatste les nog eens doornemen en bestuderen is voldoende. Ik moedig mijn studenten aan om de taal op hun eigen manier en volgens hun eigen ritme te oefenen in hun vrije tijd. Mijn ervaring leert me dat dit veel beter werkt dan een taak te doen die je niet zelf gekozen hebt.

Tijdens de lessen laat ik de studenten vaak voor zichzelf denken wanneer ik nieuwe leerstof presenteer. Op die manier onthouden ze de taal veel beter, omdat hen dan niet simpelweg wordt uitgelegd wat het is, maar ze het zelf ontdekken. Voor mij is een leraar een facilitator, iemand die het de student gemakkelijker maakt om de taal te leren, en niet gewoon een instructeur.

Al mijn studenten vinden deze methode heel leuk en ze ontwikkelen daardoor ook een snelle leervaardigheid.

Detailed Profile in Spanish

About me

***LAS CLASES SON 1 HORA, NO 45 MINUTOS, AL MISMO PRECIO***

Nací en Bélgica y crecí hablando tres idiomas: neerlandés (holandés), francés e inglés. En la universidad estudié alemán y español.

Me gusta hablar idiomas y siempre le hablo a alguien en su idioma nativo si lo sé hablar. Aprender un idioma es una actividad de toda la vida. Nunca estarás completamente lista, siempre hay nuevas cosas para descubrir y eso me gusta mucho.

Soy una persona creativa y la enseñanza es mi manera de aplicar esa creatividad. Paso mucho tiempo preparando clases, ajustando la estructura y el desarrollo. Me da mucho placer ver los estudiantes aprender y mejorarse.

Qualifications & Experience

Soy profesor certificado de inglés con diploma TEFL. También tengo un Máster de Lingüística Aplicada y Comunicación Multilingüe, con especializaciones en alemán y español.

Además, hablo con fluidez el francés.

He vivido, estudiado y trabajado en Austria, Irlanda y Uruguay.

Empecé dar clases de idiomas en 2016. Enseñé tanto clases particulares como en empresas y también dí clases en línea para niños de escuela primaria en Uruguay.

Teaching Approach

Mis clases tienen un enfoque fuerte en la práctica y siempre motivo a los alumnos usar el vocabulario y la gramática que recién enseñé. Ya que hay tanta práctica en las clases, no hay que hacer muchos deberes. Simplemente repasar la clase anterior es suficiente. Animo a mis estudiantes practicar el idioma en la manera que les guste y al ritmo que les convenga en su tiempo libre. En mi experiencia eso funciona mucho mejor que hacer una tarea que no eligieron.

Durante las clases dejo a los estudiantes pensar por ellos mismos cuando presento nueva materia. Así recuerdan el idioma mucho mejor, porque no simplemente alguien les dijo qué es, sino pudieron descubrirlo ellos mismos. En mi opinión, un profesor debe ser un facilitador del aprendizaje, y no simplemente un instructor.

A todos mis estudiantes les gusta mucho este método y desarrollan un aprendizaje rápido.

Detailed Profile in German

About me

***DIE UNTERRICHTSZEIT IST 1 STUNDE, NICHT 45 MINUTEN - UND AM SELBEN PREIS***

Ich bin geboren in Belgien und bin mit verschiedenen Sprachen aufgewachsen: Niederländisch, Französisch und Englisch. Zusätzlich habe ich Deutsch und Spanisch an der Universität studiert.

Ich spreche gerne Sprachen und werde immer mit jemandem in seiner oder ihrer Muttersprache sprechen wenn ich die auch sprechen kann. Sprachen lernen ist eine lebenslange Beschäftigung. Man ist nie fertig damit und lernt immer noch etwas dazu, und das gefällt mir sehr.

Ich bin eine sehr kreative Person. Unterricht ist meine Weise um diese Kreativität anzuwenden. Ich widme der Vorbereitung meiner Unterrichtsstunden viele Zeit, um den Struktur und die Entwicklung richtig klar zu haben. Es freut mich zu sehen, dass meine Studierende lernen und sich verbessern.

Qualifications & Experience

Ich bin ein beglaubtiger Englisch-Lehrer mit TEFL-Diplom. Ich habe auch einen Master in Angewandte Sprachwissenschaften und Mehrsprachige Kommunikation, spezialisiert auf Deutsch und Spanisch.

Darüber hinaus spreche ich auch fließend Französisch.

Ich habe in Österreich, Irland und Uruguay gewohnt, studiert und gearbeitet.

Ich lehre Sprachen seit 2016. Ich habe sowohl Privatunterricht, Betriebsunterricht als auch Online-Unterricht für Kinder in uruguayische Grundschulen gegeben.

Teaching Approach

Mein Unterricht ist sehr auf die Praxis gerichtet und ich fordere die Studierende ständig auf, den gerade gelernten Stoff gleich anzuwenden. Weil es schon viel Praxis im Unterricht gibt, braucht die Studierende kaum Hausaufgaben zu machen. Nur den letzten Unterricht wiederholen reicht. Ich rede meinen Studierenden zu, die Sprache auf ihre eigene Weise und auf ihr eigenes Tempo in ihre Freizeit zu üben. In meine Erfahrung funktioniert das viel besser als eine Aufgabe machen, die man nicht selbst gewählt hat.

Während des Unterrichts lasse ich die Studierende selbst denken wenn ich neues Material presentiere. Auf diese Weise erinnern sie sich die Sprache viel besser, weil ihnen nicht einfach gesagt wurde, was es ist, sondern es selbst entdeckt haben. Meiner Meinung nach soll ein Lehrer ein Unterstützer und nicht nur ein Instruktor sein.

All meinen Studierenden gefällt diese Methode sehr und sie entwicklen so eine schnelle Lernfähigkeit.

Detailed Profile in French

About me

***LES COURS SONT D'UNE HEURE, PAS 45 MINUTES - POUR LE MÊME PRIX***

Je suis né en Belgique y j'ai grandi avec trois langues: le neerlandais, le français et l'anglais. A l'université j'ai étudié l'allemand et l'espagnol.

J'aime parler des langues et je parle toujours avec des gens dans sa langue maternelle si je la sais. Apprendre une langue est une activité qui dure toute la vie. On n'est jamais prêt, il y a toujours des nouvelles choses à découvrir et ça j'aime beaucoup.

Je suis une personne créatif et l'enseignement est ma façon d'appliquer cette creativité. Je passe beaucoup de temps à préparer mes cours pour arranger bien la structure et le développement. Regarder mes étudiants apprendre et s'améliorer me procure beaucoup du plaisir.

Qualifications & Experience

Je suis professeur certifié d'anglais avec diplôme TEFL. J'ai aussi un Master de Linguistique Appliqué et Communication Multilingue, avec spécialisations en allemand et espagnol.

En outre, je parle couramment le français.

J'ai vécu, étudié et travaillé en Autriche, Irlande et l'Uruguay.

J'ai commencé à enseigner en 2016. J'ai appris des cours individuels, dans des entreprises et j'ai aussi donné des cours en lignes aux enfants d'école primaire en Uruguay.

Teaching Approach

Mes cours sont centrés sur la pratique et je pousse toujours mes étudiants à utiliser le vocabulaire et le grammaire récemment appris. Vu qu'il ya déjà beaucoup de pratique dans les cours, il n'y a pas beaucoup de devoirs. Il suffit simplement réviser la matière du dernier cours. J'encourage à l'étudiant pratiquer la langue à sa façon et à son propre rythme pendant son temps libre. Dans mon expérience, cela fonctionne mieux que faire une tâche qu'on n'a pas choisie.

Dans les cours je laisse mes étudiants réfléchir par soi-même quand je les présente de la matière nouvelle. De cette façon, ils se souviendront beaucoup mieux la langue, parce qu'il n'y avait pas simplement une personne qui leur expliquait la chose, mais ils l'ont pu découvrir par soi-même. Dans mon opinion, un professeur doit être un facilitateur de l'apprentissage, au lieu d'un simple instructeur.

Tous mes étudiants aiment beaucoup cette méthode et ils développent un apprentissage rapide.

My last class was :
8+ days ago.
     

Tutor not yet rated.

Complete Student Feedback

Get Started Today.
Bring Learning a Language to Life.

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility