bing
Renathe Gangsøy : Norwegian
Renathe Gangsøy
Norwegian Native
Sessions: 30
Last class: 5+ days
 1 Reviews: 100% Positive
    
£15.08 / €17.33 / $20.40
Loyalty Discounts
  Hello, my name is Renathe Gangsøy and I'm 39 years old and currently living in Norway. I am a native Norwegian speaker and teach English, Norwegian. I have been an online Norwegian teacher with Verbalplanet since June 2019. I can speak the following languages fluently: Norwegian, English.  
My Latest Feedback
10 Jul 2019
 
Mahsa J
 Renathe er veldig snill og hun hjalp meg å snakke norsk. Hun er tålemodig å lytte til meg. Jeg vil øve presentasjoner og samtale med henne. Jeg vil spørre henne til å skrive noe ord som jeg ikke forstå.  
About me - English

Hi

My name is Renathe Gangsøy. I am 38 years old and I'm originally from a small village called Alversund, which is located about 1 hour north of Bergen, on the west coast of Norway. I have a Master's Degree in work and organizational psychology from the University of Bergen, I am a certified Neuro-Linguistic Programming Practitioner Coach, and for the last 10 years I have been optimizing the lives of people and organizations. Both in Oslo and abroad. The place I call home is Oslo, but for the last four months I have been living in Mexico. I'm a happy food enthusiast. I have a bucket list that is so big that I need it on an excel sheet. In 2017 I took a year off my regular job and traveled all around the world. I funded this by offering, among other things, teaching, translations, and volunteer work. And one of the biggest projects I did was to help build a street school in Morocco, to give children and young adults an opportunity to learn the English language, as I have an inherent belief that education provides opportunities and freedom.

Qualifications & Experience

As a work and organizational psychologist, I have acquired, developed and held many courses, both for employees and managers. I have worked a lot with clear language projects, cultural change work and strategic development work. I therefore have a long experience of building up teaching material and have some tricks up my sleeve for how to maintain focus and motivation.

During my studies I worked for 8 years in a home for children and adolescents with mental and physical developmental disabilities. Language development was an essential part of the work, both verbally, signs of speech and by virtual aids. This experience is perhaps the experience that has shaped me most as a person, and is why I have done a lot of volunteer work, both as homework help in Norway, volunteer work in orphanages in Cambodia and helped to build a street school in Morocco.

Due to recently moving to Mexico, I have first hand experience of being new to a country, new to a culture and new to a language. So feel secure that I will have full understanding and patience, as I know how it feels to be new to a language, culture and country. I follow a teaching program to learn Spanish, and I will use some of the same methods, for how I learn Spanish, for how I will teach you English.

Teaching Approach

I strongly believe that one can learn a language by following simple learning steps. This method has formed the basis for how English is taught in the street school in Morocco, and it has proven itself very effective. This method is based on professionally founded research methods and is taught to teachers at the street school. An important premise for focus and motivation is that the material must make sense and be relevant to the person who wants to learn the language. And just like parents who teach their children to talk, the teacher must hold positive intention to try to understand the student and what he/she is trying to express. The teacher does not correct directly, but seeks understanding and confirmation by using the correct language formulation with the words the student knows. By using simple words and adding simple elements to the verb, focusing on similarities and involving the senses, and not least, by mixing verbs, adjectives, and nouns, - understanding and expressing oneself in another language is doable in a short time.

So the teaching program is advanced according to this method:

Step 1: What is this? How to pronounce ...? I don't understand - can you repeat? Can you speak slower?

Step 2: Important verbs, adjectives, nouns

Step 3: Binding words for sentences

But most importantly - Give the foundation for the student that the most important thing is to try and that one learns from mistakes. It is important to have fun, be creative and often learn through play or competitions. As research has shown that one learns 80% better if one involves physical activity for the learning method, and that it is important to adapt the teaching to safeguard both the visual, auditory and kinesthetic part of a person's absorption and learning process.

Back to the top
About me - Norwegian

Hei

Mitt navn er Renathe Gangsøy. Jeg er 38 år og kommer opprinnelig fra en liten bygd som heter Alversund, som ligger ca 1 time nord for Bergen, på vestkysten av Norge. Jeg er utdannet arbeids- og organisasjonspsykolog fra Universitetet I Bergen, og I tillegg har jeg en videreutdannelse innen Nevro Lingvistikk Programmering (NLP Practitioner Coach). Jeg har de siste 10 årene hjulpet både mennesker og organisasjoner til å optimalisere sine prosesser og nå sine mål. Byen jeg vil kalle hjemme er Oslo, men de 4 siste månedene har jeg hatt bosted I Mexico. Jeg er en reiseglad matentusiast. Jeg har en bucket liste som er så stor at jeg må ha den på et excel ark. I 2017 tok jeg meg et friår og reiste jorden rundt. Jeg finansierte dette ved å blant annet tilby undervisning, oversettelser, samt frivillighetsarbeid. Og ett av de største prosjektene jeg gjorde, var å bidra til å bygge opp en gateskole I Marokko, for å kunne gi barn og unge en mulighet til å lære seg engelsk språk, da jeg har en iboende tro at utdannelse gir muligheter og frihet.

Qualifications & Experience

Som arbeids- og organisasjonspsykolog har jeg undervist masse. Jeg har anskaffet, utviklet og holdt mange kurs, både for medarbeidere og ledere. Jeg har jobbet mye med klarspråk prosjekter, kulturendringsarbeid og strategisk utviklingsarbeid. Jeg har derfor lang erfaring med å bygge opp undervisningsmateriale og har noen triks oppi ermet for hvordan opprettholde fokus og motivasjon.

Under studiene mine jobbet jeg I 8 år på et avlastningshjem for barn og unge med psykisk og fysisk utviklingshemming. Språkutvikling var essensielt ved jobben, både verbalt, tegn til tale og ved virtuelle hjelpemidler. Denne erfaringen er kanskje den erfaringen som har formet meg mest som person, og er årsaken til at jeg har gjort mye frivillighetsarbeid, både som leksehjelp I Norge, frivillighetsarbeid på barnehjem I Cambodia og bidratt til å få bygget opp en gateskole I Marokko.

Som nylig tilflytter til Mexico har jeg førstehånds erfaring med å være ny til et land, ny til en kultur og ny til et språk.Jeg følger selv et undervisningsopplegg for å lære meg spansk, og jeg vil ta I bruk noen av de samme metodene for hvordan jeg lærer meg spansk for hvordan jeg vil lære deg norsk.

Teaching Approach

Jeg har stor tro på at man kan lære seg et språk ved å følge ulike læringssteg. Denne metoden har dannet basen for hvordan engelsk undervises på gateskolen I Marokko, og den har vist seg svært effektiv. Denne metoden baserer seg på faglig fundert forskningsmetode og undervises til undervisere ved gateskolen.

Et viktig premiss for fokus og motivasjon er at materialet som undervises må gi mening og være relevant for den som ønsker å lære seg språket. Og akkurat som foreldre som lærer sine barn å snakke, så utvikles det en relasjon til læreren, hvor læreren med all positiv intensjon forsøker sitt beste å forstå studenten og hva han,hun forsøker å uttrykke. Læreren korrigerer ikke direkte, men søker forståelse og bekreftelse ved å bruke korrekt språkformulering med ord eleven kjenner til. Ved å bruke enkle ord, og tilføye enkle elementer til verbet, fokusere på likheter og involvere sansene, og ikke minst, ved å mikse verb, adjektiv og substantiv er man godt på vei til å kunne både forstå og uttrykke seg på et annet språk.

Så undervisningsopplegget avanseres I hovedtrekk etter denne metoden:

Steg 1: Hva er dette? Hvordan uttaler man ...? Jeg forstår ikke - kan du gjenta? Kan du snakke saktere?

Steg 2: Viktige verb, adjektiv, substantiv

Steg 3: Bindingsord for setninger

Men viktigst av alt - Gi grunnlag til eleven at det viktigste er å prøve og at man lærer av feil. Og ikke minst. Ha det morsomt. Vær kreativ og gjerne lær gjennom lek eller konkurranser. Da forskning har vist at man lærer 80% bedre om man involverer fysisk aktivitet til læringsmetoden, og at det er viktig å tilpasse undervisningen til å ivareta både den visuelle, auditative og kinestetiske del av en persons absorbasjon- og læringsprosess.

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com