NGUYEN THI LAN HUONG NGUYEN THI LAN HUONG : Vietnamese
NGUYEN THI LAN HUONG NGUYEN THI LAN HUONG
Vietnamese Native
Sessions: 0
 Not Rated
    
£14.85 / €17.64 / $18.71
Trial: 80% Off
Loyalty Discounts
 Hello, my name is NGUYEN THI LAN HUONG NGUYEN THI LAN HUONG and I'm an experienced native Vietnamese language tutor currently living in Viet Nam. I have been teaching Vietnamese online since 2022. I am currently offering a discounted initial trial lesson at 80% off my normal lesson price for new students. 
Meet me on
About me - English

Hi everyone!

My name is Nguyen Thi Lan Huong, I am fluent in 3 languages ​​English, Chinese, and Vietnamese. I have 3 years of experience as a tutor in all ages and subjects, I personally have a passion for foreign languages and a keen ability to analyze and find new ways of thinking to solve problems and improve my skills. With high foreign language proficiency, I am an independent person, with a high sense of responsibility, always sociable, and have empathy to share with others. With long experience as a tutor, I grasp the most effective methods of teaching Vietnamese for each age group and each student's goal. I have 6 months of experience teaching Vietnamese to students in Pakistan and Thailand, tutoring Chinese for students in the basic course. I understand how difficult it is for you to learn a language, and from there, I will give you the most effective teaching methods suitable for you to help you achieve high learning efficiency.

I have teaching methods that suit each and every goal. Eg:

- Communication course for people who need to communicate fluently in Chinese and Vietnamese who want to travel for a short time.

- Basic knowledge course for people wishing to study abroad in Vietnam and China who are passionate about Vietnamese and Chinese languages

- Accelerated course for those who want to learn Vietnamese and Chinese quickly

- Specialized courses for those who want to learn Vietnamese for business purposes.

- The course adds specialized vocabulary for fields such as: Economics, law, education ...

Qualifications & Experience

Chinese teaching experience:

- I already have the Chinese HSK certificate recognition certificate. Possess a Chinese language learning and teaching certificate issued by Huazhong University of Science and Technology, China. Holds a certificate of cultural exchange in the Eastern period from Northeast Forestry University. Tutor teaching Chinese to students in Vietnam.

Vietnamese teaching experience:

- I have many years of experience as a part-time tutor for Vietnamese. I have high achievements for many years at the junior high and high school levels in Literature (Vietnamese). With my rich experience I am able to teach and help my students become fluent in Vietnamese.

Teaching for students in Pakistan and Thailand with the goal of fluently using Vietnamese to communicate, students have achieved high results by the end of the course. Having had experience teaching students of all grades and ages, test takers have made great progress.

Teaching Approach

Methods of teaching Vietnamese: Using three main methods in teaching:

- Method of synthesizing information: Teachers integrate knowledge of grammar, build new words in the most simple and logical way, helping students to grasp the most complete and easy-to-understand information synthesis lesson.

- Divide study time effectively: With this teaching method, I will divide my time and teach new words and practice, grammar practice speaking logically so that students can easily memorize the lesson and not be bored or fatigued when learning a new language, motivating students to study in the most comfortable environment.

- Applying knowledge to practice: Helping students to use language flexibly, practicing communication help students have quick reflexes on language.

In addition, with the method of learning divided according to each student's specific goals, there will be new, appropriate and flexible teaching methods to help students achieve high efficiency after the courses.

Back to the top
About me - Chinese Mandarin

大家好!

我叫阮氏兰香。 我会说 三 种语言,分别是英语、汉语和越南语。 我有教汉语和越南语的经验。 我已经有 HSK三 证书,我目前的水平是 HSK五。 持有华中科技大学汉语专业学习证书,参加过东北林业大学东方文化交流营。 我非常了解您在学习语言方面有困难。

来找我,我会帮助你更接近中文:有很多课程,例如:

+ 中文,越南语的交流课程。

+ 为想要学习越南语、汉语的人提供从基础到高级的课程。

+ 为想要快速学习越南语和汉语的人提供的加速课程。

+ 为想参加 HSK 考试的人准备的中文课程。

Qualifications & Experience

我已经有汉语 HSK 证书认可证书。 拥有中国华中科技大学颁发的汉语学习与教学证书。 持有东北林业大学东方时期文化交流证书。 在越南为学生教授中文的导师。

Teaching Approach

汉语和越南语的教学方法如下: 主要采用三种教学方法:

+信息合成方法:教师整合语法知识,以最简单、最符合逻辑的方式构建生词,帮助学生掌握最完整、最通俗易懂的信息合成课。.

+ 有效划分学习时间:通过这种教学方法,我将时间分配,学习生词和练习,语法练习逻辑口语,让学生轻松记住课程而不感到无聊。学习一门新语言时的疲劳,激励学生在最舒适的环境中学习。

+ 学以致用:帮助学生灵活运用语言,练习交流有助于学生对语言的快速反应。

此外,根据每个学生的具体目标划分学习方法,将有新的、适当的、灵活的教学方法,帮助学生在课后达到高效率。

Back to the top
About me - Vietnamese

Xin chào!

Tôi là Nguyen Lan Huong, tôi có 3 năm kinh nghiệm dạy gia sư Môn ngữ văn ( Tiếng Việt) cho nhiều học sinh. Từ cấp tiểu học đến cấp Trung học phổ thông. Với kinh nghiệm gia sư lâu năm, tôi nắm bắt được những phương pháp giảng dạy Tiếng Việt hiệu quả nhất cho từng độ tuổi, từng nhu cầu mục tiêu mà học sinh hướng tới. Tôi có 6 tháng kinh nghiệm dạy Tiếng Việt cho học sinh Parkistan và Thái Lan, tôi hiểu rõ các bạn gặp khó khăn như thế nào trong việc học Tiếng Việt, và từ đó đưa ra được những phương pháp cách giảng dạy hiệu quả nhất để phù hợp với các bạn giúp các bạn đạt hiệu quả cao trong học tập

Tôi có những phương pháp giảng dạy phù hợp với từng mục đích của bạn học. Ví dụ như:

+ Khóa học giao tiếp cho người có nhu cầu đi du lịch ngắn hạn dài hạn tại Việt Nam.

+ Khóa học kiến thức nền tảng cho người có nhu cầu du học tại Việt Nam và đam mê với ngôn ngữ Tiếng Việt

+ Khóa học cấp tốc cho những người muốn học tiếng Việt thời gian nhanh chóng

+ Khóa học chuyên ngành cho những người muốn học Tiếng Việt cho mục đích kinh doanh.

+ Khóa học bổ sung từ vựng chuyên ngành cho các lĩnh vực như: Kinh tế,luật, giáo dục..

Là người bản xứ, tôi có thể nói được giọng của ba vùng miền của Việt Nam là giọng Miền Bắc, giọng Miền Nam, và giọng Miền Trung. Các bạn sẽ có thể thoải mái giao tiếp và nắm bắt giọng nói từng vùng miền.

Hy vọng tôi sẽ giúp các bạn chinh phục được Tiếng Việt!

Qualifications & Experience

Tôi có nhiều năm kinh nghiệm gia sư bán thời gian cho bộ môn Tiếng Việt. Tôi có thành tích cao nhiều năm liền ở các cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông về môn Ngữ văn ( Tiếng Việt). Với kinh nghiệm phong phú tôi có thể giảng dạy và giúp các học sinh của tôi thành thạo sử dụng Tiếng Việt.

Giảng dạy cho học sinh Parkistan và Thái Lan với mục tiêu sử dụng thành thạo Tiếng Việt giao tiếp, kết thúc khóa học học sinh đều đạt hiệu quả cao. Đã từng có kinh nghiệm giảng dạy cho các học sinh các cấp học và mọi độ tuổi, học sinh làm bài thi có nhiều tiến bộ.

Teaching Approach

Phương pháp giảng dạy Tiếng Việt: Sử dụng ba phương pháp chính trong giảng dạy:

+Phương pháp tổng hợp thông tin: Giáo viên lồng ghép các kiến thức ngữ pháp, xây dựng từ mới một cách chặt chẽ đơn giản và logic nhất, giúp cho học snh nắm được bài tổng hợp được thông tin đầy đủ và dễ hiểu nhất.

+Phân chia thời gian học hiệu quả: Với phương pháp giảng dạy này, mình sẽ phân chia thời gian và việc học từ mới và thực hành, ngữ pháp luyện nói theo logic để sinh viên dễ ghi nhớ bài và không bị chán nản mệt mỏi khi học ngôn ngữ mới, tạo động lực cho học sinh học tập một môi trường thoải mái nhất.

+Ứng dụng kiến thức để thực hành: Giúp học sinh có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, thực hành giao tiếp giúp sinh viên có những phản xạ nhanh về ngôn ngữ.

Ngoài ra với phương pháp học phân chia theo từng mục tiêu cụ thể của học sinh sẽ có những cách giảng dạy mới, phù hợp và linh hoạt giúp học sinh đạt hiệu quả cao sau các khóa học.

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com