Monika Lech : Polish
Monika Lech
Polish Native
Sessions: 0
 Not Rated
    
£15.64 / €18.12 / $20.17
Trial: Free
Loyalty Discounts
 Hello, my name is Monika Lech and I'm an experienced native Polish language tutor currently living in Poland. I have been teaching Polish online since 2024. I am currently offering a free initial trial lesson for new students. 
About me - English

I have been teaching languages for over 4 years and I thoroughly enjoy interacting with people. My main interests include:

- Music, especially heavy sounds.

- Playing musical instruments and singing.

- TTRPG (tabletop role-playing games) as well as board and computer games.

- Fantasy, which serves as a constant source of inspiration for me.

- Language learning. Currently, I am focusing on Japanese and Greek.

I am open to new perspectives and always eager to learn about different cultures. Through my interests, I strive to create diverse and engaging lessons that bring joy to both my students and myself.

Qualifications & Experience

Before starting my studies, I had the opportunity to provide private tutoring in English. During my three years of university, I focused on Ethnolinguistics with a specialization in English and Japanese.

My experience includes:

- One year of work in a preschool - teaching English to children aged 3 to 7.

- Over 3 years of tutoring in English, Japanese, and Polish for both children and adults.

- Six months of teaching in an English language school, where I currently conduct classes for age groups ranging from 7 to 13 years.

My language proficiency levels are as follows:

- Polish: native language,

- English: C1,

- Japanese: A2.

I am consistently committed to enhancing my teaching skills by participating in various training sessions, webinars, and regular discussions with co-workers. My goal is continuous improvement to provide the most effective and satisfying educational experiences for my students.

Teaching Approach

I have a teaching plan, which has proven effective for the majority, but I realize that each student is different, so I am open to individual needs and suggestions. My main goal is to help overcome the language barrier that many people face when starting to learn a new language. During lessons, I also focus on grammar and vocabulary.

I provide my own materials, but I am flexible and willing to adapt to the textbooks that students use and feel comfortable with. Additionally, I share my proven learning techniques and provide extra materials to facilitate the most effective knowledge acquisition. My aim is to create an atmosphere where learning becomes enjoyable, and each participant can develop according to their needs and pace.

Back to the top
About me - Polish

Nauczam języków od ponad 4 lat i czerpię ogromną przyjemność z kontaktu z ludźmi. Moje główne zainteresowania obejmują:

- Muzykę, zwłaszcza ciężkie brzmienia, a także grę na instrumentach i śpiew.

- TTRPG (gry fabularne) oraz gry planszowe i komputerowe.

- Fantastykę, która stanowi dla mnie nieustające źródło inspiracji.

- Naukę języków, obecnie skupiam się na japońskim i greckim.

Jestem otwarta na nowe perspektywy i zawsze chętnie słucham o różnych kulturach. Dzięki moim zainteresowaniom staram się tworzyć zróżnicowane i pasjonujące lekcje, które zarówno uczniom, jak i mnie samemu, sprawiają wiele radości.

Qualifications & Experience

Przed rozpoczęciem studiów miałam okazję udzielać prywatnych korepetycji z języka angielskiego. Przez 3 lata studiowałam Etnolingwistykę, ze specjalizacją w językach angielskim i japońskim.

Moje doświadczenie obejmuje:

- rok pracy w przedszkolu, gdzie nauczałam angielskiego dzieci w wieku od 3 do 7 lat,

- ponad 3 lata udzielania korepetycji z angielskiego, japońskiego i polskiego dla dzieci i dorosłych,

- pół roku pracy w szkole języka angielskiego, gdzie aktualnie prowadzę zajęcia dla grup wiekowych od 7. do 13. roku życia.

Mój poziom biegłości językowej to:

- Polski - język ojczysty,

- Angielski - C1,

- Japoński - A2.

Jestem ciągle zaangażowana w rozwijanie swoich kompetencji jako nauczyciel, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, webinariach i regularnych rozmowach z przełożonymi. Moim celem jest nieustanne doskonalenie się, aby dostarczać jak najbardziej efektywne i satysfakcjonujące doświadczenia edukacyjne dla moich uczniów.

Teaching Approach

Przedstawiam moim uczniom mój plan nauczania, który sprawdził się dla większości, ale zdaję sobie sprawę, że każdy uczeń jest inny, dlatego jestem otwarta na indywidualne potrzeby i propozycje. Moim głównym celem jest pomóc w przełamaniu blokady językowej, z jaką wielu osób zaczynających naukę nowego języka się boryka. W trakcie lekcji skupiam się również na gramatyce i słownictwie.

Zapewniam własne materiały, ale jestem elastyczna i chętnie dostosowuję się do podręczników, z których uczeń korzysta i czuje się komfortowo. Ponadto, dzielę się własnymi sprawdzonymi technikami nauki oraz udostępniam dodatkowe materiały, aby umożliwić jak najefektywniejsze przyswajanie wiedzy. Moim celem jest stworzenie atmosfery, w której nauka staje się przyjemnością, a każdy uczestnik może rozwijać się zgodnie ze swoimi potrzebami i tempem.

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com